REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łebie

 


§ 1 Prawo korzystania

 

 1. Internet w bibliotece jest bezpłatny i ogólnodostępny.
 2. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego ma obowiązek wpisać się do rejestru odwiedzin, co jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§ 2 Zasady korzystania

 

 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony jeżeli nie będzie osób chętnych do korzystania z komputera. Przy jednym stanowisku mogą przebywać najwyżej dwie osoby.
 2. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.
 3. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.
 4. Zabrania się użytkownikowipodłączania własnego sprzętu komputerowego do sieci czytelni internetowej.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na komputerze, z którego wcześniej korzystał.
 6. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.

 

§ 3 Ochrona

 

 1. Zabrania się z korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 2. Niedozwolone jest:
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemie komputerowym oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.
 2. Pracownicy biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 3. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych.

 

§ 4 Skargi i wnioski

 

 1. Skargi i wnioski użytkownik może zgłaszać do Dyrektora biblioteki.

 

§ 5 Przepisy końcowe

 

 1. Traci moc Regulamin z dnia 02.01.2012r.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 r.